Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1  Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Mpower moms haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2  Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Mpower moms heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Mpower moms zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Mpower moms.

1.3  Mpower moms: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 72445254 levert Mpower moms diensten op het gebied van coaching.

1.4  Derden: in voorkomende gevallen kan Mpower moms haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Mpower moms kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5  Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Mpower moms.

2.2  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3  Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4  Mpower moms behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Mpower moms zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Mpower moms is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Mpower moms zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Mpower moms te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2  Een samengestelde prijsopgave verplicht Mpower moms niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3  Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Mpower moms, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4  Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Mpower moms uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Mpower moms, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Mpower moms een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Mpower moms de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Mpower moms zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Mpower moms niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Mpower moms hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Mpower moms is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Mpower moms zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1  De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de Mpower moms overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Mpower moms verschuldigd.

7.2  Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Mpower moms. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3  De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Mpower moms nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Mpower moms daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Mpower moms op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4  Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mpower moms.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1  In de offerte van Mpower moms staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Mpower moms voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2  De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, inclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Mpower moms en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Mpower moms steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Mpower moms kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Facturatie gebeurt altijd vooraf tenzij partijen hier andere afspraken over hebben gemaakt.

9.4 In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hiervoor geldt altijd een opslag en een niet- restitueerbaar deel.

9.5 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Mpower moms over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Mpower moms worden opgeschort, dit zonder dat Mpower moms dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Mpower moms in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.6 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Mpower moms of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Mpower moms te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.7 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Mpower moms gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.8 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Mpower moms plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Mpower moms gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Mpower moms toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Een coachingsgesprek tot 1 uur aansluitend kan kosteloos worden geannuleerd tot aan 1 werkdag voor de afspraak. Bij annulering binnen 1 werkdag voor de afspraak wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen zonder bericht op de afspraak, wordt tevens 100% van de kosten in rekening gebracht.

- Bij coaching langer dan 1 uur aansluitend (zoals een TBT- of EFT sessie) kan er kosteloos geannuleerd worden tot aan 3 werkdagen voorafgaand aan de afspraak. Bij annulering binnen 3 werkdagen voor de afspraak of het niet verschijnen zonder bericht, zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht.

- Een workshop/ training/ presentatie kan kosteloos geannuleerd worden tot 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak. Bij annulering binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak of het niet verschijnen zonder bericht, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

10.2 Tot 14 dagen na de aankoop van de training Kort lontje, de Ontspannen Moeder Challenge of het Mpower Moms Program basis (geldt niet voor het VIP programma met 1-op-1 begeleiding) kan de cliënt, als deze niet tevreden is en dit binnen 14 dagen via de mail heeft laten weten, de betaling terug ontvangen. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk om de deelname aan het programma te annuleren en de betaling terug te ontvangen.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1  De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2  Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2  Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Mpower moms desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3  Mpower moms mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Mpower moms houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1  Mpower moms en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Mpower moms geleverde zaken en/of diensten.

13.2  Daarnaast is Mpower moms nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Mpower moms rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

13.3 Mocht de cliënt ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma, dan zal de cliënt dit zo spoedig mogelijk moeten laten weten weten door Mpower moms een mail te sturen. Schrijf daarin een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Mpower moms in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Mpower moms niet in behandeling nemen.

13.4 Klachten moet de cliënt binnen 14 dagen na de start van het programma aan Mpower moms melden. Indien de cliënt de klacht later meldt, dan heeft de cliënt geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.5 Ook als de cliënt een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Mpower moms voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Mpower moms. Datzelfde geldt ook voor de door Mpower moms uit te brengen rapportages. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Mpower moms. Op alle door Mpower moms ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Mpower moms is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Mpower moms houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1  Mpower moms behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Mpower moms.

16.2  Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3  In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.